Privacyverklaring

1 Algemene Informatie

1.1 Doelstelling en verantwoordelijkheid

 1. Deze verklaring inzake gegevensbescherming betreft de informatie over de aard, reikwijdte en doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens in verband met onze online service en de gerelateerde websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als "online service" of "website ").
 2. De online-service wordt geleverd door VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz gemeinnützige Privatstiftung (Linke Wienzeile 236, A-1150 Wenen), hierna te noemen "aanbieder", "wij" of "ons" - die onder de wetgeving inzake gegevensbescherming ook wettelijk verantwoordelijk is.
 3. Onze online service wordt gehost door m3plus (Palmgasse 10 · 1150 Wenen · Oostenrijk).
 4. U kunt ons bereiken via onze functionaris voor gegevensbescherming onder het e-mailadres office@vier-voeters.nl
 5. De term "gebruiker" omvat alle klanten, geïnteresseerden, medewerkers en bezoekers van onze online service.

1.2 Rechtsgrondslagen

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende juridische grondslagen:

 1. Toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1 (a) de algemene Data Protection Verordening (GDPR). Toestemming betekent iedere vrijwillige, specifieke, duidelijke en ondubbelzinnige vermelding van een overeenkomst, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestiging, waarbij door de betrokkene toestemming wordt gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
 2. De noodzaak voor de aanmaak van een contract of om stappen te ondernemen voor het aangaan van een contract krachtens artikel 6, lid 1 (b) GDPR, wat betekent dat de gegevens vereist zijn voor ons om ons aan onze contractuele verplichtingen jegens u te houden of noodzakelijk voor het sluiten van een contract met u.
 3. Het verwerking van de gegevens om te voldoen aan de wettelijkeverplichting overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c GDPR, wat betekent dat bijvoorbeeld de verwerking van gegevens is vereist door de wet of door andere bepalingen.
 4. Het verwerken van gegevens om onze rechtmatige belangen tebeschermen overeenkomstig artikel 6 lid 1 (f) GDPR, wat betekent dat de verwerking noodzakelijk is om rechtmatige belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd te beschermen, tenzij dergelijke belangen uw belangen schaden of de grondrechten en vrijheden schaden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

1.3 Uw rechten

U heeft de volgende rechten voor wat betreft de verwerking van uw gegevens door ons:

 1. Het recht om een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 13, lid 2 (d) GDPR en artikel 14, lid 2 (e) GDPR.
 2. Recht van toegang tot uw gegevens overeenkomstig artikel 15 GDPR
 3. Recht op rectificatie van uw gegevens overeenkomstig artikel 16 GDPR
 4. Recht op verwijdering van uw gegevens ("recht te vergeten") overeenkomstig artikel 17 GDPR
 5. Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 18 GDPR
 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 GDPR
 7. Recht op bezwaar overeenkomstig artikel 21 GDPR

Opmerking: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op juridische basis vanaf elk gewenst moment in de toekomst. Het bezwaar kan in het bijzonder gelden tegen verwerking van de gegevens voor doeleinden van direct marketing. Zonder afbreuk te doen aan enige andere administratieve of gerechtelijke regulatie, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de eigen lidstaat, wanneer u meent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de GDPR.

 

1.4 Verwijderen van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene zullen worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ontoepasselijk is. Opslag van gegevens kan noodzakelijk zijn als dergelijke opslag is vereist door de Europese of nationale wetgever in de EU-voorschriften, wetten of andere voorschriften waaraan de controller onderworpen is. Blokkeren of wissen van gegevens vindt eveneens plaats wanneer de wettelijke bewaartermijn afloopt, tenzij de opslag van gegevens is vereist op basis van een overeenkomst of het nakomen van contractuele verplichtingen.

 

1.5 Beveiliging van de gegevensverwerking

 1. We hebben de geeigende en nieuwste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (TOMs) doorgevoerd. Op grond van deze maatregelen worden de gegevens door ons beschermd tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en ongeautoriseerde toegang.
 2. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten in het bijzonder de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

 

1.6 Overdracht van gegevens aan derden, onderaannemers en toeleveranciers

 1. Overdracht van persoonsgegevens aan derden treedt alleen op in het kader van de wettelijke vereisten. Wij vermelden alleen persoonsgegevens van gebruikers aan derden, als dit nodig is, b.v. voor facturering of andere doeleinden en als de vermelding noodzakelijk is om het nakomen van contractuele verplichtingen ten opzichte van de gebruikers te waarborgen.
 2. Als we onderaannemers inzetten voor onze online service, hebben wij passende contractuele regelingen, alsmede adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen met deze bedrijven.
 3. Als we inhoud, hulpprogramma's of andere middelen gebruiken van andere bedrijven (hierna gezamenlijk "derden" genoemd), waarvan de geregistreerde kantoren zich bevinden in een derde land, wordt verondersteld dat een overdracht van gegevens naar de landen van herkomst van deze derde partij aanbieders optreedt. De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt uitsluitend dan plaats wanneer een adequaat niveau van gegevensbescherming, toestemming van de gebruiker of een andere wettelijke machtiging aanwezig is.

 

2. De concrete gegevensverwerking

2.1 Donaties

 1. Als u online aan ons doneert, verzamelen wij gegevens over de donatie (bijvoorbeeld bedrag, donatie-interval en wijze van betaling) evenals persoonlijke stamgegevens en contactgegevens (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer).
 2. Tijdens de donatie, worden alle gegevens verzonden met SSL-codering, zodat ze niet kunnen worden onderschept door onbevoegde partijen.
 3. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden.
 4. U kunt uw donatie op elk gewenst moment intrekken. Telefonisch op ons telefoonnummer 020-6252526 of schriftelijk per e-mail naar office@vier-voeters.nl

 

2.2 Sponsoring

 1. Als u onze online sponsor wordt, verzamelen wij gegevens over de sponsoring (bijvoorbeeld bedrag, betalings interval en wijze van betaling) evenals persoonlijke stamgegevens en contactgegevens (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer).
 2. Tijdens het doneren worden alle gegevens verzonden met SSL-codering, zodat ze niet kunnen worden onderschept door onbevoegde partijen.
 3. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden.
 4. U kunt uw sponsoring op elk gewenst moment intrekken. Telefonisch via 020-6252526 of schriftelijk per e-mail naar office@vier-voeters.nl

 

2.3 Verzamelen van informatie over het gebruik van de Online-Service

 1. Bij het gebruik van onze online-service, kan informatie van de browser van de gebruiker automatisch worden overgebracht aan ons. Deze informatie omvat de naam van de geopende website, het bestand, de datum en de tijd van de toegang, de hoeveelheid gegevens die worden overgedragen, melding over geslaagde toegang, browser type (en de versie), het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP- adres en de provider die om toegang verzoekt.
 2. De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van het rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1 (f) GDPR (bijvoorbeeld voor het optimaliseren van de online service) evenals het waarborgen van de veiligheid van de verwerking in overeenstemming met artikel5, lid 1 (f) GDPR ( bijvoorbeeld toepassingen bij de bescherming en omwille van de duidelijkheid tegen cyberattacks)
 3. Deze informatie zal automatisch worden verwijderd, 30 dagen na de beëindiging van de verbinding, tenzij een andere bewaartermijnen is vereist.
 4. Het vergaren van de gegevens en de opslag van de gegevens in log-files is essentieel voor de dienstverlening van de online-service. Gebruikers hebben dus geen recht op de opties van de verwijdering, bezwaar of correctie.

 

2.4 Contact formulier en contact via E-Mail

 1. Wanneer u contact opneemt met ons (via het online formulier of e-mail), zullen de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de aanvraag en de behandeling ervan.
 2. Jeder ander gebruik van de gegevens vindt slechts plaats op basis van de toestemming van de gebruiker.
 3. De gegevens van gebruikers worden opgeslagen in onze Klant Relatie Management systeem ("CRM-systeem") of een vergelijkbare software/database. De wettelijke bewaartermijnen voor zakelijke brieven is van toepassing.

 

2.5 Nieuwsbrief

 1. Met de volgende gegevens informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede de inschrijving, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.
 2. Dubbele opt-in en inlogregistratie
  Als onderdeel van de registratie voor onze nieuwsbrief, wordt de zogenaamde dubbele opt-in procedure verricht. Dat wil zeggen na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd om uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand met een ander e-mailadres inloggen kan. De registratie voor de nieuwsbrief wordt opgenomen op basis van de wettelijke verplichtingen. Het gaat hierbij om de opslag van het moment van registratie en de bevestiging, evenals het IP-adres.
 3. Verzending serviceprovider
  De nieuwsbrief wordt verstuurd door Growing Minds - hierna te noemen "serviceprovider". De bepalingen betreffende gegevensbeveiliging van de verzendservice kunnen hier bekeken worden: https://www.cleverreach.com/de/datensicherheit/. Volgens de eigen informatie, kan de provider deze gegevens gebruiken in niet herleidbare vorm - dat wil zeggen zonder toewijzing aan een gebruiker -, te optimaliseren of te verbeteren van de eigen diensten, b.v. het technische proces van de verzending te optimaliseren of de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzendservice maakt echter geen gebruik van de persoonsgegevens van onze nieuwbriefontvangers voor eigen doeleinden of voor derde partijen.
 4. Registratiegegevens
  Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, moet u uw e-mailadres, aanhef, voornaam en achternaam invullen.
 5. Statistische studies en analyses
  De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon", d.w.z. een pixel-formaat bestand dat door de server van de verzendservice wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Binnen het toepassingsgebied van deze techniek, wordt technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-zijn adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren op basis van de technische gegevens of van de doelgroepen en hun leesgedrag of om de toegangstijden technisch te verbeteren. De statistische onderzoeken laten ook zien of de nieuwbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie teruggevoerd worden op de individuele abonnee. Het is echter niet onze bedoeling de individuele gebruiker te monitoren. Deze techniek stelt ons in staat het leesgedrag van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hun interesses aan te passen.
 6. Rechtsgronden
  Het gebruik van de verzendservice, de uitkomsten van statistische onderzoeken en analyses, evenals de gegevensregistratie heeft als rechtsgrond artikel 6, lid 1 (f) DSGVO. Wij zijn geïnteresseerd een gebruiksvriendelijk en veilige nieuwsbrief systeem dat onze zakelijke belangen dient en beantwoordt aan de verwachtingen van onze gebruikers.
 7. Beëindiging/intrekking
  U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, dat wil zeggen uw toestemming intrekken. U treft een link aan om de nieuwsbrief te annuleren aan het einde van elke nieuwsbrief. Als de gebruiker de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geannuleerd, zullen de betreffende persoonsgegevens voor de verzending worden verwijderd.

 

2.6 Google Tag Manager

 1. Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk website tags te beheren via een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags, stelt geen cookies in en verzamelt geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager activeert andere tags die persoonlijke informatie kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens.
 2. Indien gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft de dienst geldig voor alle trackingtags geïmplementeerd met Google Tag Manager.

 

2.7 Facebook Connect

 1. Als een zogenaamde "Facebook Connect Button" wordt geplaatst op deze website, hebt u de mogelijkheid om in te loggen op onze website met uw gegevens als Facebook-gebruiker. Bovendien kan Facebook Connect automatisch informatie over uw activiteiten op onze website opnemen in uw Facebook profiel. Wanneer u op de knop drukt, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw Facebook gegevens te gebruiken en om informatie en acties op uw Facebook profiel te plaatsen. Het gebruik van andere gegevens (bijvoorbeeld contact via uw e-mailadres) vindt alleen plaats met uitdrukkelijke toestemming.
 2. Houd er rekening mee dat Facebook de informatie over de toepassing of de website ontvangt via Facebook Connect, met inbegrip van wat u aan het doen bent. Om de verbinding te personaliseren kan het zijn dat Facebook een beperkte hoeveelheid gegevens ontvangt voordat toestemming wordt gegeven voor de applicatie of de website.
 3. Het doel en de reikwijdte van de gegevensoverdracht en de verdere verwerking en gebruik van deze gegevens door Facebook evenals uw rechten in dit opzicht en de opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Facebook op : https://www.facebook.com/policy.php.

 

2.8 Google Analytics

 1. Onze online service gebruikt Google Analytics, een web-analyse-dienst van Google Inc. ("Google").
 2. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn geinstalleerd, om gebruikersgedrag op de website te analyseren. De informatie die door cookies wordt gegenereerd, wordt in de regel doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering wordt geactiveerd op de website, zal Google uw IP-adres reeds afkorten binnen de lid-staten van de Europese Unie en die van de Europese Economische Ruimte (EER). Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar worden afgekort. Namens de exploitant van deze website, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, voor het samenstellen van verslagen over de activiteiten op de website en om andere diensten m.b.t. website-activiteit en internetgebruik te kunnen aanbieden. Het IP-adres dat wordt doorgegeven door uw browser in de context van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser, maar dan kunt u niet van de volledige functionaliteit van onze website gebruik maken. U kunt voorkomen dat Google de door het cookie verzamelde gegevens aan uw gebruik van de website relateert (met inbegrip van uw IP-adres) en van de verwerking van deze gegevens door Google door de volgende plug-in te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

2.9 Google remarketing of "soortgelijke doelgroepen"

 1. Deze website maakt gebruik van de remarketing of "soortgelijke doelgroepen" functie van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").
 2. U kunt door deze doelgerichte marketing gepersonaliseerde advertenties ontvangen bij een bezoek aan andere websites in het zogeheten "Google Display Network". "Google Remarketing" of de functie "soortgelijke doelgroepen" maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website wordt geanalyseerd. Deze tekstbestanden worden gebruikt om uw bezoeken en ook anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Persoonsgegevens zullen niet worden opgeslagen. Als u een andere website in het zogenaamde "Google Display Network" bezoekt, ziet u mogelijk advertenties die waarschijnlijk gerelateerd zijn aan producten of informatie die eerder zijn geopend op onze website.
 3. U kunt de "Google Remarketing" of de "soortgelijke doelgroep"-functie uitschakelen door de opslag van cookies te voorkomen op uw browser. Houd u er in dat geval rekening mee dat niet alle functies op onze website te gebruiken zijn. U kunt voorkomen dat Google de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website verwerkt door het downloaden en installeren van de browser plug-in: https://www.google.com/Settings/Ads/plugin?hl=nl. U kunt ook het gebruik van cookies door derde aanbieders uitschakelen, door de deactiveringspagina van de netwerkadverteerders op te roepen. Volgt u dan de instructies voor de opt-out https://www.networkadvertising.org/choices/
 4. Het privacybeleid van Google voor remarketing met nadere informatie kan hier worden gevonden: https://www.google.com/privacy/ads/.

 

2.10 Google AdWords Conversion Tracking

 1. Deze website maakt gebruik van de functie "Google AdWords Conversion Tracking" van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").
 2. Google AdWords gebruikt cookies, om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken wanneer zij op een Google-advertentie klikken. De cookies worden maximaal 90 dagen toegepast. Persoonsgegevens zullen niet worden opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als website-exploitant herkennen dat u op een advertentie heeft geklikt en hierdoor een specifieke doelpagina heeft bereikt (bijvoorbeeld bevestigingspagina van de bestelling, nieuwsbrief). Deze conversie-cookies kunnen niet worden gevolgd over meerdere websites door de verschillende AdWords-deelnemers. Met deze cookies worden conversiestatistieken gemaakt in "Google AdWords". Deze statistieken houden het aantal gebruikers bij die op een van onze advertenties hebben geklikt. Zo wordt ook bijgehouden hoeveel gebruikers een doelpagina die is voorzien van een "conversie tag" hebben bereikt. De statistische gegevens bevatten echter geen gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd.
 3. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen op de vaste schijf door "geen cookies accepteren" te selecteren in uw browser (MS Internet Explorer onder "Extra > Internet opties > Privacy > instellingen"; in Firefox onder "Tools > Instellingen > Privacy > Cookies "); Houd u er dan wel rekening mee dat u niet alle functies van onze website optimaal kunt gebruiken.
 4. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor is omschreven.
 5. Voor meer informatie over hoe Google gebruik maakt van conversiedata en Google's privacy policy, kunt u terecht op: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, https://www.google.de/policies/privacy/

 

2.11-YouTube

 1. We gebruiken YouTube voor de integratie van video's. De video's zijn geintegreerd via de “extended data protectie mode”.
 2. YouTube maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van informatie over de gebruikers van haar website. YouTube gebruikt de cookies onder andere voor het verzamelen van video statistieken, om fraude te voorkomen en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
 3. Door YouTube te gebruiken, ontstaat een verbinding met het netwerk van Google DoubleClick. Bij het starten van de video kan verdere gegevensverwerking optreden door YouTube. Wij hebben daar geen invloed op.
 4. Voor meer informatie over privacy op YouTube, raadpleeg hun privacybeleid op: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

2.12 DoubleClick

 1. DoubleClick door Google is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
 2. DoubleClick door Google gebruikt cookies om advertenties te tonen die relevant zijn voor u. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties zijn weergegeven in uw browser en op welke advertenties is geklikt. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van de DoubleClick-cookies blijft beperkt tot Google en de partnerwebsites om advertenties te laten zien op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het Internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt doorgestuurd door Google naar een server in de Verenigde Staten voor analyse en daar opgeslagen. Onder geen beding zal Google uw gegevens koppelen aan andere gegevens die zijn verzameld door Google.
 3. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor is omschreven.
 4. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google uw gegevens gebruikt door de browser plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link onder "extensie voor DoubleClick deactiveren".
 5. Voor meer informatie over DoubleClick door Google en privacy, bezoek: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

 

2.13 Facebook aangepaste doelgroepen

 1. We gebruiken op onze website “aangepaste doelgroepen van Facebook” en hebben de zogenaamde Facebook pixel geïntegreerd.
 2. Deze pixel wordt gebruikt bij het verzamelen van pseudonieme informatie over het gebruik van deze website (bijvoorbeeld informatie over bekeken inhoud). De gegevens die worden overgedragen via de pixel kunnen worden gebruikt om u op Facebook met geïndividualiseerde reclame te benaderen, uiteraard alleen wanneer u een Facebook account hebt.
 3. Voor meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen van gegevens zie Facebook's privacybeleid op https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. U kunt het verzamelen van gegevens op elk gewenst moment stoppen via de volgende link: https://de-de.facebook.com/help/769828729705201/.

 

3 Cookie beleid

3.1 Algemene informatie

 1. Cookies zijn gegevens die worden verzonden door onze webserver of webservers van derden aan de webbrowser van de gebruiker. Daar worden ze opgeslagen om later te worden opgehaald. Cookies zijn kleine bestanden of een ander type van informatie opslag.
 2. Als de gebruiker niet wil dat er cookies worden opgeslagen op de computer, wordt gevraagd de browser zo in te stellen dat dit niet gebeurt. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd met de systeeminstellingen van de browser. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot minder optimaal functioneren van de online dienst.

 

3.2 Bezwaarmogelijkheden

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor het meten van het bereik van de dekking en voor promotiedoeleinden via:

 1. de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative: https://optout.networkadvertising.org/
 2. de Amerikaanse website: https://www.aboutads.info/choices
 3. de Europese website https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 

4 Wijzigingen in het gegevensbeschermingsbeleid

 1. Wij behouden ons het recht voor om het beleid voor gegevensbescherming te wijzigen wanneer dit noodzakelijk is op juridische gronden, wanneer wijzigingen van de online diensten optreden en wanneer er wijzigingen optreden bij de gegevensverwerking.
 2. Als toestemming van gebruiker is vereist of als elementen van het gegevensbeschermingsbeleid bepalingen bevatten met betrekking tot de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen worden doorgevoerd met toestemming van de gebruikers.
 3. Gebruikers worden verzocht om zich regelmatig te informeren over de inhoud van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Versie: 27.05.2018