Privacyverklaring

1 Algemene Informatie

1.1 Doelstelling en verantwoordelijkheid

 1. Deze verklaring inzake gegevensbescherming betreft de informatie over de aard, reikwijdte en doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens in verband met onze online service en de gerelateerde websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als "online service" of "website ").
 2. De online-service wordt geleverd door VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz gemeinnützige Privatstiftung (Linke Wienzeile 236, A-1150 Wenen), hierna te noemen "aanbieder", "wij" of "ons" - die onder de wetgeving inzake gegevensbescherming ook wettelijk verantwoordelijk is.
 3. Onze online service wordt gehost door m3plus (Palmgasse 10 · 1150 Wenen · Oostenrijk).
 4. U kunt ons bereiken via onze functionaris voor gegevensbescherming onder het e-mailadres office@vier-voeters.nl
 5. De term "gebruiker" omvat alle klanten, geïnteresseerden, medewerkers en bezoekers van onze online service.

1.2 Rechtsgrondslagen

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende juridische grondslagen:

 1. Toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1 (a) de algemene Data Protection Verordening (GDPR). Toestemming betekent iedere vrijwillige, specifieke, duidelijke en ondubbelzinnige vermelding van een overeenkomst, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestiging, waarbij door de betrokkene toestemming wordt gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
 2. De noodzaak voor de aanmaak van een contract of om stappen te ondernemen voor het aangaan van een contract krachtens artikel 6, lid 1 (b) GDPR, wat betekent dat de gegevens vereist zijn voor ons om ons aan onze contractuele verplichtingen jegens u te houden of noodzakelijk voor het sluiten van een contract met u.
 3. Het verwerking van de gegevens om te voldoen aan de wettelijkeverplichting overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c GDPR, wat betekent dat bijvoorbeeld de verwerking van gegevens is vereist door de wet of door andere bepalingen.
 4. Het verwerken van gegevens om onze rechtmatige belangen tebeschermen overeenkomstig artikel 6 lid 1 (f) GDPR, wat betekent dat de verwerking noodzakelijk is om rechtmatige belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd te beschermen, tenzij dergelijke belangen uw belangen schaden of de grondrechten en vrijheden schaden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

1.3 Uw rechten

U heeft de volgende rechten voor wat betreft de verwerking van uw gegevens door ons:

 1. Het recht om een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 13, lid 2 (d) GDPR en artikel 14, lid 2 (e) GDPR.
 2. Recht van toegang tot uw gegevens overeenkomstig artikel 15 GDPR
 3. Recht op rectificatie van uw gegevens overeenkomstig artikel 16 GDPR
 4. Recht op verwijdering van uw gegevens ("recht te vergeten") overeenkomstig artikel 17 GDPR
 5. Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 18 GDPR
 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 GDPR
 7. Recht op bezwaar overeenkomstig artikel 21 GDPR

Opmerking: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op juridische basis vanaf elk gewenst moment in de toekomst. Het bezwaar kan in het bijzonder gelden tegen verwerking van de gegevens voor doeleinden van direct marketing. Zonder afbreuk te doen aan enige andere administratieve of gerechtelijke regulatie, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de eigen lidstaat, wanneer u meent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de GDPR.

 

1.4 Verwijderen van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene zullen worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ontoepasselijk is. Opslag van gegevens kan noodzakelijk zijn als dergelijke opslag is vereist door de Europese of nationale wetgever in de EU-voorschriften, wetten of andere voorschriften waaraan de controller onderworpen is. Blokkeren of wissen van gegevens vindt eveneens plaats wanneer de wettelijke bewaartermijn afloopt, tenzij de opslag van gegevens is vereist op basis van een overeenkomst of het nakomen van contractuele verplichtingen.

 

1.5 Beveiliging van de gegevensverwerking

 1. We hebben de geeigende en nieuwste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (TOMs) doorgevoerd. Op grond van deze maatregelen worden de gegevens door ons beschermd tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en ongeautoriseerde toegang.
 2. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten in het bijzonder de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

 

1.6 Overdracht van gegevens aan derden, onderaannemers en toeleveranciers

 1. Overdracht van persoonsgegevens aan derden treedt alleen op in het kader van de wettelijke vereisten. Wij vermelden alleen persoonsgegevens van gebruikers aan derden, als dit nodig is, b.v. voor facturering of andere doeleinden en als de vermelding noodzakelijk is om het nakomen van contractuele verplichtingen ten opzichte van de gebruikers te waarborgen.
 2. Als we onderaannemers inzetten voor onze online service, hebben wij passende contractuele regelingen, alsmede adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen met deze bedrijven.
 3. Als we inhoud, hulpprogramma's of andere middelen gebruiken van andere bedrijven (hierna gezamenlijk "derden" genoemd), waarvan de geregistreerde kantoren zich bevinden in een derde land, wordt verondersteld dat een overdracht van gegevens naar de landen van herkomst van deze derde partij aanbieders optreedt. De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt uitsluitend dan plaats wanneer een adequaat niveau van gegevensbescherming, toestemming van de gebruiker of een andere wettelijke machtiging aanwezig is.

 

2. De concrete gegevensverwerking

2.1 Verzamelen van informatie over het gebruik van de Online-Service

 1. Bij het gebruik van onze online-service, kan informatie van de browser van de gebruiker automatisch worden overgebracht aan ons. Deze informatie omvat de naam van de geopende website, het bestand, de datum en de tijd van de toegang, de hoeveelheid gegevens die worden overgedragen, melding over geslaagde toegang, browser type (en de versie), het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP- adres en de provider die om toegang verzoekt.
 2. De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van het rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1 (f) GDPR (bijvoorbeeld voor het optimaliseren van de online service) evenals het waarborgen van de veiligheid van de verwerking in overeenstemming met artikel5, lid 1 (f) GDPR ( bijvoorbeeld toepassingen bij de bescherming en omwille van de duidelijkheid tegen cyberattacks)
 3. Deze informatie zal automatisch worden verwijderd, 30 dagen na de beëindiging van de verbinding, tenzij een andere bewaartermijnen is vereist.
 4. Het vergaren van de gegevens en de opslag van de gegevens in log-files is essentieel voor de dienstverlening van de online-service. Gebruikers hebben dus geen recht op de opties van de verwijdering, bezwaar of correctie.

 

2.2 Formulier "Meld uw zaak"

 

 1. Als u contact met ons opneemt via het formulier "Meld een zaak", worden uw gegevens uitsluitend verwerkt voor het verwerken van het verzoek en de verwerking ervan en worden deze gebruikt om contact met ons op te nemen.
 2. Elk ander gebruik van deze gegevens vindt alleen plaats op basis van toestemming van de gebruiker.
 3. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.
 4. Een herroeping kan op elk moment plaatsvinden telefonisch onder + 31 20 625 25 26 of schriftelijk per e-mail aan office@vier-voeters.nl

 

 

2.3 Linkjes naar andere websites

 1. Tijdens het gebruik van sommige van onze services (bijvoorbeeld 'Hoe te helpen'), wordt u automatisch doorgestuurd naar andere websites (bijvoorbeeld https://www.vier-pfoten.de/).
 2. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring daar niet geldig is. De verklaring met betrekking tot de gegevensbescherming van deze gelinkte websites kan hiervan aanzienlijk afwijken.

 

2.4 Google Analytics

 1. Onze online service gebruikt Google Analytics, een web-analyse-dienst van Google Inc. ("Google").
 2. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn geinstalleerd, om gebruikersgedrag op de website te analyseren. De informatie die door cookies wordt gegenereerd, wordt in de regel doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering wordt geactiveerd op de website, zal Google uw IP-adres reeds afkorten binnen de lid-staten van de Europese Unie en die van de Europese Economische Ruimte (EER). Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar worden afgekort. Namens de exploitant van deze website, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, voor het samenstellen van verslagen over de activiteiten op de website en om andere diensten m.b.t. website-activiteit en internetgebruik te kunnen aanbieden. Het IP-adres dat wordt doorgegeven door uw browser in de context van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser, maar dan kunt u niet van de volledige functionaliteit van onze website gebruik maken. U kunt voorkomen dat Google de door het cookie verzamelde gegevens aan uw gebruik van de website relateert (met inbegrip van uw IP-adres) en van de verwerking van deze gegevens door Google door de volgende plug-in te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

 

3 Cookie beleid

3.1 Algemene informatie

 1. Cookies zijn gegevens die worden verzonden door onze webserver of webservers van derden aan de webbrowser van de gebruiker. Daar worden ze opgeslagen om later te worden opgehaald. Cookies zijn kleine bestanden of een ander type van informatie opslag.
 2. Als de gebruiker niet wil dat er cookies worden opgeslagen op de computer, wordt gevraagd de browser zo in te stellen dat dit niet gebeurt. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd met de systeeminstellingen van de browser. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot minder optimaal functioneren van de online dienst.

 

3.2 Bezwaarmogelijkheden

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor het meten van het bereik van de dekking en voor promotiedoeleinden via:

 1. de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative: https://optout.networkadvertising.org/
 2. de Amerikaanse website: https://www.aboutads.info/choices
 3. de Europese website https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 

4 Wijzigingen in het gegevensbeschermingsbeleid

 1. Wij behouden ons het recht voor om het beleid voor gegevensbescherming te wijzigen wanneer dit noodzakelijk is op juridische gronden, wanneer wijzigingen van de online diensten optreden en wanneer er wijzigingen optreden bij de gegevensverwerking.
 2. Als toestemming van gebruiker is vereist of als elementen van het gegevensbeschermingsbeleid bepalingen bevatten met betrekking tot de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen worden doorgevoerd met toestemming van de gebruikers.
 3. Gebruikers worden verzocht om zich regelmatig te informeren over de inhoud van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Versie: 27.05.2018